CHAT hoilatraloi
Oct 17 2014, 5:56 AM
hoilatraloi: Guest7, xin bạn đừng bi quan và thất vọng, ông Nguyễn Cao Kỳ có công đối với VNCH trong thời kỳ ông còn đương chức trong chính phủ, ông đã góp phần quan trọng giữ được miền Trung và những công trạng khác nữa. Tiếc rằng ông khÔng còn sống để trả lời câu hỏi này của bạn nhưng có 1 điều chắc chắn là bọn CSVN không quên công trạng của ông đối với VNCH.
Oct 17 2014, 5:57 AM
hoilatraloi: chúng chẳng bao giờ thật lòng sử dụng ông NKC (nếu có)
Xin chào Quý Bạn đến với CHAT hoilatraloi!
4 online

CHAT hoilatraloi archives

Monthly Archives

October 2014
No messages posted this month.